Biuro usługowe ewa

Polityka PRYWATNOŚCI

 

Biuro Usługowe Ewa Ewa Orzechowska,Biuro Usługowe Ewa s.c Ewa Orzechowska,Adrian Orzechowski z siedzibą:
05-075 Warszawa,ul.Brata Alberta 2 c,
dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z  usług Bu Ewa i BU Ewa s.c.

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Ta Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie klientów Biuro Usługowe Ewa Ewa Orzechowska, Biuro Usługowe Ewa s.c Ewa Orzechowska,Adrian Orzechowski z siedzibą
05-075 Warszawa,ul.Brata Alberta 2 c
  oraz osób korzystających z naszych usług online. Ma za zadanie poinformować klientów jakie spoczywają na nas obowiązki, oraz jakie  prawa  klientów winniśmy przestrzegać.

Informacje o zmianach w Polityce Prywatności można uzyskać, odwiedzając naszą stronę internetową www.biuroewa.com.pl

Dane przetwarzamy zgodnie  z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), a także w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.04.100.1024).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Usługowe Ewa Ewa Orzechowska, Biuro Usługowe Ewa s.c Ewa Orzechowska,Adrian Orzechowski z siedzibą
05-075 Warszawa,ul.Brata Alberta 2 c, Tel.: 22 783 37 55 oraz 22 773 47 21  ,biuroewa@biuroewa.com.pl , który powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  z którym  można skontaktować się wysyłając informację na adres e-mail iodo@biuroewa.com.pl lub listem na adres siedziby Centrum.

Gdzie są przechowywane Pani/ Pana dane osobowe?
               

 

Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane w programach:agent m6,oraz  przechowywane na serwerze firmy Biuro Usługowe Ewa Ewa Orzechowska, Multiagencja, Biuro Usługowe Ewa s.c Ewa Orzechowska,Adrian Orzechowski z siedzibą
05-075 Warszawa,ul.Brata Alberta 2 c
, zlokalizowanym w Sulejówek,ul.Dworcowa 58 A,Warszawa,ul.Brata Alberta 2 c

 

 

Jakie dane osobowe zbieramy?

 
Zbieramy dane osobowe przekazane, w czasie osobistego kontaktu z naszym Centrum  , w momencie składania zamówienia telefonicznego, lub w momencie rejestracji na stronie www.biuroewa.com.pl,www.ofertywakacyjne.com.pl  

Wśród pozyskanych danych znajdą się takie informacje, jak :

Imię i nazwisko klienta

Nazwa podmiotu gospodarczego ( NIP,  REGON )

Dane teleadresowe (adres zamieszkania, adres siedziby podmiotu, adres email, numer telefonu)

Dane ewidencyjne osób fizycznych ( PESEL )

Informacje o stanie zdrowia

 

Do czego są używane Pana/Pani dane osobowe?


Podanie danych osobowych jest dobrowolne , lecz niezbędne do podjęcia działań, zleconych na Pana/Pani żądanie, zmierzających do przedstawienia najkorzystniejszej ofert, zmierzającej do zawarcia umowy. Dane będą przetwarzane na podstawie zgodny ( art.6 ust 1 lit. a ,  b , f)

Dlatego możemy używać danych osobowych   do następujących celów:

·         Zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia, a tym samym do utworzenia osobistego konta i zarządzania nim.

·         Wysyłania SMS-ów,maili,rozmowa telefoniczna i kontakt przez wszystkie dostępnekońcówki teleinformacyjne z informacjami o płatnościach, o kończących się okresach ubezpieczeniowych.

·         Udzielania odpowiedzi na pytania oraz informowania o nowych bądź zmodyfikowanych usługach.

·         Wysyłania ofert marketingowych, takich jak nowe produkty ubezpieczeniowe.

·         Analizowania danych w celu przedstawiania ofert marketingowych oraz informacji dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

·         Przetwarzanie analityczne (  badanie satysfakcji i poziomu zadowolenia ).

·         Zapobiegania korzystaniu z naszych usług w niewłaściwy sposób.

·         Weryfikowania danych w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

·         Przygotowania oceny ryzyka.

·         Profilowania na potrzeby przygotowania rzetelnej oferty

·         Realizacja umowy o usługę turystyczną.

·         Profilowanie w celu przedstawienia najlepszych ofert.

Podane dane osobowe klientów są i będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie tego czasu Pani/Pana  dane osobowe zostaną usunięte lub poddane pseudononimizacji , czyli przetworzone w taki sposób , by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie.

Dane gromadzone na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie lub do czasu uzyskania informacji o dezaktualizacji tych danych.

Profilowanie

W uzasadnionych przypadkach tj. obowiązująca umowa lub żądanie podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Końcowym efektem profilowania jest  otrzymywanie przez Panią/Pana oferty zgodnej z  potrzebami, to znaczy takiej która będzie spełniała oczekiwania pod względem zakresu ubezpieczenia, ceny, wysokości składek oraz wysokości przyznawanych świadczeń.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

W każdej chwili masz prawo otrzymać informacje o tym, które z Pani/Pana danych przechowujemy. Taką informację otrzymuje Pani/Pan również w czasie osobistego kontaktu z naszym Centrum,  w momencie rejestracji na stronie www. atut.pl lub gdy zawarta umowa ubezpieczenia przesyłana jest na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 W każdej chwili Pani/Pan ma  prawo dostępu do treści swoich danych ( art. 15 Rozporządzenia ODO ).

Jeśli uważa Pani/Pan że  dane są niepoprawne, niepełne lub nie muszą być przez nas przechowywane w celu świadczenia usług, ma Pani/Pan prawo żądać od nas ich poprawienia ( art. 16 Rozporządzenia ODO ), ograniczenia przetwarzania ( art. 18 Rozporządzenia ODO ) lub definitywnego usunięcia. Dane nie mogą zostać usunięte w czasie, w którym jesteśmy zobowiązani przez prawo do ich przechowywania, na przykład do celów księgowych ( w okresie do 6 lat ) , lub kiedy istnieją inne uzasadnione prawnie powody do ich zachowania, na przykład aktualne roszczenia ( maksymalnie do 20 lat ). Jeżeli nie występuje prawnie uzasadniony cel przetwarzania danych wówczas w każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na używanie  danych . Aby tego dokonać może Pani/Pan się z nami skontaktować, wysyłając list do Biuro Usługowe Ewa Ewa Orzechowska, Multiagencja, Biuro Usługowe Ewa s.c Ewa Orzechowska,Adrian Orzechowski,Sulejówek,ul.Dworcowa 58 A  wysyłając
e-mail na adre
s iodo@biuroewa.com.pl, a zrobi to Pani/Pan na podstawie art. 21 Rozporządzenia ODO.

W przypadku , w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych , przysługuje
Pani /Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/ Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( art.13 ust.2 lit. d Rozporządzenia ).

 

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

 
Pani/ Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów o działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej. W ramach prowadzonej działalności dostęp do Pani/ Pana danych mogą uzyskać partnerzy, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń oraz organizacji wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych. Szczegółowe informacje o naszych partnerach może Pani/Pan uzyskać w siedzibie firmy.  Nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Pani/Pana danych w celach marketingowych z innymi firmami spoza grupy partnerskiej .

W każdym z w/w  wypadków dane są każdorazowo przesyłane zgodnie z obowiązującym prawem.

W celu organizacji zagranicznych wyjazdów turystycznych na mocy podpisanej umowy o organizację wypoczynku Biuro Usługowe Ewa s.c  jest zobligowane do  przekazania udostępnionych danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Podmioty uzyskujące powierzone mam dane osobowe wskazane są w umowie o organizację wypoczynku zagranicznego.

 

Jak chronimy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane są chronione przed   kradzieżą,   zmianą i  nieuprawnionym dostępem za pomocą środków technicznych i organizacyjnych   program antywirusowy Norton Security Premium i hasłowanie.
Nieustannie uaktualniamy nasze zabezpieczenia, tak aby były zgodne z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami technicznymi.

Pliki cookie


Cookie to mały plik tekstowy zapisywany w pamięci Pani/Pana komputera lub urządzenia przenośnego, a następnie pobierany z niego podczas kolejnych odwiedzin naszej strony. Dzięki plikom cookie korzystanie ze strony www.biuroewa.com.pl,www.ofertywakacyjne.com.pl jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Nie używamy plików cookie do przechowywania danych osobowych ani do ujawniania informacji o Pani/Panu innym firmom.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie: pliki trwałe i tymczasowe (pliki sesji). Trwałe pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym nie dłużej niż 12 miesięcy. Pliki cookie sesji są przechowywane tymczasowo i znikają po zamknięciu sesji przeglądarki. Trwałych plików cookie używamy do zapamiętania Pani/Pana strony startowej oraz do zapisania Twoich danych, jeśli po zalogowaniu wybierzesz opcję „Pamiętaj mnie”. Pliki sesji są używane do filtrowania wyników wyszukiwania, sprawdzania, czy użytkownik jest zalogowany, lub do umieszczenia produktu w koszyku.

Pliki cookie można łatwo usunąć z komputera lub urządzenia przenośnego za pomocą przeglądarki. Aby znaleźć instrukcje na temat używania i usuwania plików cookie, kliknij opcję „Pomoc” w przeglądarce. Możesz też wyłączyć pliki cookie lub otrzymywać powiadomienie za każdym razem, kiedy do Twojego komputera lub urządzenia przenośnego zostaje wysłany nowy plik cookie. Pamiętaj, że po wyłączeniu plików cookie nie można korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na naszej stronie.

Pliki cookie innych firm ( to zapisałam ponieważ nie wiedziałam jak z ciasteczkami firm które wymienione są na Waszej stronie)

Pliki cookie innych firm są używane na potrzeby gromadzenia zbiorczych danych statystycznych za pomocą takich narzędzi analitycznych, jak Google Analytics i Optimizely. Aby dowiedzieć się o nich więcej i sprawdzić, jak można je wyłączyć, odwiedź stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Używają zarówno trwałych, jak i tymczasowych plików cookie (plików sesji). Trwałe pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym nie dłużej niż 24 miesiące.

 

 

Kontakt

Oddział Sulejówek
ul. Dworcowa 58a
tel. (22) 783 37 55
oraz
Warszawa-Wesoła
ul. Brata Alberta 2C
tel. (22) 773 47 21

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.