Biuro usługowe ewa

Biuro Usługowe „Ewa” to Firma prowadząca działalność usługową
jako MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA i BIURO PODRÓŻY.

Wybierz rodzaj ubezpieczenia

Ubezpieczenie
Na życie
Ubezpieczenie
Firm
Ubezpieczenie
Samochodowe
Ubezpieczenie
Turystyczne
Ubezpieczenie
NNW
Ubezpieczenie
Nieruchomości

Chcesz zgłosić szkodę?
Wybierz swojego ubezpieczyciela.

generali

Zgłoszenie szkody GENERALI

HDI

Zgłoszenie szkody HDI

Allianz

Zgłoszenie szkody ALLIANZ

Ergo Hestia

Zgłoszenie szkody HESTIA

warta

Zgłoszenie szkody WARTA

pzu

Zgłoszenie szkody PZU

PROMOCJE

%
AC samochodu

*Oferta dostępna tylko dziś.

%
Ubezpieczenie bagażu w podróży

*Oferta dostępna tylko dziś.

Dlaczego my?

 • Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm obsługi pozwolą na dobranie najlepszej oferty.
 • Szeroki wachlarz ubezpieczeń zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla biznesu.
 • System powiadomień o końcu ubezpieczeń lub terminie zapłaty kolejnej raty.
 • Lokalizacja z wydzielonym miejscem parkingowym.
 • Dojazd do klienta (przy zawarciu OC, AC jednocześnie).
 • Uwzględniamy zniżki poprzedniego ubezpieczyciela.
 • Dobieramy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową na rynku.
 • Klient ma możliwość kontaktu z nami bezpośrednio w naszych biurach, telefonicznie oraz poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej.

Dzięki nam zyskasz!

 • Bezpieczeństwo- ponieważ dobierzemy produkt odpowiedni do Twoich potrzeb, abyś Ty i Twoja rodzina mogła spokojnie patrzeć w przyszłość.
 • Spokój, ponieważ to my będziemy przypominać o terminach wygaśnięcia umowy. Abyś nie musiał się martwić czy Twoja polisa jest aktualna.
 • Wygodę, ponieważ współpracujemy z kilkunastoma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, aby wybrać wśród nich najkorzystniejszą ofertę dla Ciebie ,żebyś nie musiał sam brnąć wśród gąszczu różnorodnych propozycji.
 • Oszczędność ponieważ dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i znajomości rynku potrafimy znaleźć najbardziej atrakcyjną ofertę dla Ciebie.
 • Bezpłatne doradztwo-ponieważ zależy nam, aby nasi klienci byli dobrze poinformowany. Abyś wiedział za co płacisz i co zyskujesz.
 • Podpowiemy również jak postępować w razie zaistnienia szkody.

Ubezpieczenia samochodowe

 • OC – zakres ubezpieczenia OC jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest jednolity dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Dzięki ubezpieczeniu OC sprawca szkody (na mieniu / osobie) nie ponosi bezpośrednio kosztów naprawy szkody z własnych środków, lecz ze środków zakładu ubezpieczeń.

 • AC – ubezpieczenie autocasco chroni nasz pojazd w przypadku jego uszkodzenia na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. Ochroną ubezpieczeniową najczęściej są również objęte dodatkowe ryzyka takie jak: działanie osób trzecich (w tym również włamania), uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek zdarzeń losowych (powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, pożaru, itp.). Pojazd z wyposażeniem dodatkowym może zostać również objęty ochroną w zakresie jego kradzieży lub jego części.

 • NNW – przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie objętym ubezpieczeniem w związku z ruchem pojazdu oraz: podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu; podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy; podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy; bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem.

 • Assistance – pomoc w przypadku stłuczki pojazdu lub jego awarii. Najczęściej assistance proponuje pomoc w postaci odholowania uszkodzonego pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego. Bardziej rozbudowane produkty (najczęściej dodatkowo płatne) dodatkowo zapewnią: auto zastępcze na czas naprawy pojazdu; naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia; nocleg ubezpieczonych; kontynuowanie podróży samolotem / pociągiem do miejsca docelowego podróży.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r. nakłada na posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązek posiadania  ubezpieczenia OC. Pozostałe ubezpieczenia – AC, NNW, Assistance – są ubezpieczeniami dobrowolnymi.

Ubezpieczenia nieruchomości

Co może zostać objęte ochroną?
koszty leczenia i usługi assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, bagaż podróżny i sprzęt sportowy, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
ubezpieczenie turystyczne dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych i do pracy, a także dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową

Ubezpieczenia turystyczne

Zadbaj zawczasu o ochronę własnego zdrowia i majątku podczas wyjazdów turystycznych.

 • Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm obsługi pozwolą na dobranie najlepszej oferty.
 • Dobieramy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową na rynku.
 • Różne okresy ochrony.
 • Ochrona w różnych rejonachświata.
 • Oferta także dla osób wyczynowo uprawiających sport podczas wypoczynku zagranicznegu lub krajowego.

Ubezpieczenie na życie

Co może zostać objęte ochroną?
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego i osób bliskich za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywania przez nich czynności życia prywatnego. Za czynności życia prywatnego uważane są: czynności związane z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczającego i osoby bliskie lokalu lub budynku mieszkalnego; opiekę nad dziećmi oraz innymi osobami zamieszkałymi wspólnie z Ubezpieczającym za których czyny Ubezpieczający lub osoba bliska ponosi odpowiedzialność z mocy prawa; posiadanie przez Ubezpieczającego lub osoby bliskie zwierząt domowych; rekreacyjne uprawianie sportu; używanie pojazdów bez własnego napędu (które nie podlegają rejestracji w rozumieniu prawa o ruchu drogowym oraz wózki inwalidzkie, dziecięcych); używanie jednostek pływających (kajaki wodne, rowery wodne, deski surfingowe, itp.) z wyjątkiem sytuacji gdy są one użytkowane bez odpowiednich uprawnień; spowodowanie wypadku drogowego w charakterze przechodnia. 

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem skierowanym do każdej osoby chcącej zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed roszczeniami wynikłymi z wykonywania czynności życia prywatnego.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia?
Należy wybrać przede wszystkim odpowiednio wysoką sumę gwarancyjną, gwarantującą zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami. Spowodowanie wypadku drogowego w charakterze przechodnia powoduje stosunkowo niewielkie szkody na mieniu (np. rozbity samochód) lecz szkody na osobie (kierowca rozbitego pojazdu ma poważne urazy ciała i wymaga długotrwałego leczenia i rehabilitacji) są już znacznie większe. 
Zakłady ubezpieczeń proponują ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zazwyczaj przy ubezpieczaniu nieruchomości. W zależności od ubezpieczyciela, zakres terytorialny ochrony może być „przyczepiony” jedynie do lokalizacji w której ubezpieczona jest nieruchomość lub może być „przyczepiony” do danej osoby (niektórzy ubezpieczyciele proponują ochronę ubezpieczeniową na cały świat z wyjątkiem USA i Kanady).

Ubezpieczenia NNW

Ochrona od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

 • Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm obsługi pozwolą na dobranie najlepszej oferty.
 • Wiele ofert w jednym miejscu.
 • Bardzo szeroki wachlarz ubezpieczeń dodatkowych.
 • Dobieramy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową na rynku.

Ubezpieczenia dla Firm

Ubezpieczenia majątku

 • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem mienie Ubezpieczonego od wszystkich zdarzeń z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych z zakresu ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem mienie Ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zakres tego ubezpieczenia poza wypłatą odszkodowania za skradzione mienie pokrywa także koszty remontu pomieszczeń w przypadku dewastacji mienia oraz koszty naprawy zabezpieczeń (np. zamków, alarmów). 

 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczeniem tym objęte są szkody w np. szybach wystawowych, lampach, plafonach, reklamach świetlnych itp.

 • Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie

Ubezpieczeniem pokryte są środki pieniężne, które znajdują się w lokalu ubezpieczonego, a także środki pieniężne podczas ich przewożenia do banku. 

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • Ubezpieczenie OC deliktowej

OC deliktowe obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim czynem niedozwolonym. 

 • Ubezpieczenie OC kontraktowej

Podstawą odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie określonego zobowiązania (kontraktu). Jeżeli jakieś nieprawidłowości w wykonaniu tego zobowiązania spowodują zaistnienie szkody po jednej ze stron, ma ona prawo domagać się jej naprawienia. 

 • Ubezpieczenie OC za produkt

OC za produkt obejmuje szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego 

 • Ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczeniem tym objęta jest działalność przewoźnika z tytułu zawartych umów o przewóz mienia.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą przykładową ofertą -OFERTA 

 • Ubezpieczenie OC zawodowej

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu np. lekarza, brokera, adwokata 

 • Ubezpieczenie OC spedytora

Ubezpieczeniem tym objęta jest działalność spedytora z tytułu zawartych umów o spedycji.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą przykładową ofertą -OFERTA  

 • Ubezpieczenie OC członków zarządu spółek kapitałowych

OC członków zarządu pozwoli zabezpieczyć sie przed roszczeniami wierzycieli lub właścicieli spółki kapitałowej z tytułu nienależytego wykonywania obowiązków zarządu. 

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego zakres regulowany jest ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że w każdym zakładzie ubezpieczeń obowiązują takie same warunki ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie to pokrywa koszty naprawy pojazdów w przypadku ich uszkodzenia, natomiast w przypadku kradzieży wypłaca Ubezpieczonemu odszkodowanie zazwyczaj w wysokości wartości rynkowej pojazdu. 

 • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Jest to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów danego pojazdu. 

 • Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie assistance może pokrywać koszty holowania pojazdu w kraju, za granicą, koszty pomocy drogowej, zakwaterowania w hotelu na czas naprawy czy nawet dowozu paliwa. 

 • Programy flotowe

Są to programy ubezpieczeniowe dedykowane konkretnej flocie pojazdów. Negocjowane są one indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki danej floty oraz Klienta. Mogą one zawierać wiele odstępstw od standardowych warunków ubezpieczenia, ujednolicone stawki. Pozwalają na efektywniejsze zarządzanie dużymi flotami pojazdów. 

Ubezpieczenia mienia podczas transportu – CARGO

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe w mieniu Ubezpieczonego lub mieniu osób trzecich przewożonych na ryzyko Ubezpieczonego w kraju transportem lądowym, morskim jak i lotniczym. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru. 

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym

Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe w mieniu Ubezpieczonego lub mieniu osób trzecich przewożonych na ryzyko Ubezpieczonego transportem międzynarodowym lądowym, morskim jak i lotniczym. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru. 

Ubezpieczenia techniczne

 • Ubezpieczenia budowlano – montażowe

Ubezpieczeniem pokryte są wszystkie ryzyka budowy lub ryzyka montażu w mieniu wykonawcy, inwestora a także w mieniu otaczającym.

 • Ubezpieczenie maszyn od awarii

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź polisie. 

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny ubezpieczany jest nie tylko w zakresie zdarzeń losowych, t.j. ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, zalania itp., ale także ubezpieczone są skutki takich zdarzeń jak przepięcia, upadek podczas przenoszenia, kradzież i inne. 

Ubezpieczenia finansowe

 • Ubezpieczenie kredytów kupieckich

Ubezpieczenie to pozwoli zabezpieczyć się przed niewypłacalnością lub bankructwem kontrahentów. 

 • Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie to pokrywa koszty stałe oraz utracony zysk firmy w związku z brakiem możliwości działania z powodu zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem w ramach polisy ubezpieczenia majątku. 

Ubezpieczenia rolnicze

 • Ubezpieczenie upraw i zwierząt

Ubezpieczenie upraw obejmuje szkody w uprawach wyrządzone przez opady atmosferyczne, huragan, czy przymrozki a także zwierzęta hodowlane od padnięcia, uboju z konieczności czy tez ognia i innych zdarzeń losowych. 

 • Ubezpieczenie budynków

Jest to obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. 

Ubezpieczenia turystyczne

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Ubezpieczenie to obejmuje miedzy innymi koszty leczenia, koszty ratownictwa, koszty wynajęcia adwokata, a także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych podczas służbowych podróży zagranicznych. 

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie to pokrywa koszty wynajęcia pełnomocnika do reprezentowania interesów ubezpieczonego przed sądem

Ubezpieczenie życia i zdrowia

 • Grupowe ubezpieczenie na życie

Jest to ubezpieczenie przygotowywane dla grupy pracowników Ubezpieczającego, zapewniające szerszy niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego zakres ubezpieczenia przy niskiej stosunkowo niskiej składce 

 • Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie to umożliwia korzystanie z prywatnej służby zdrowia. Program przygotowywany jest dla grupy pracowników Ubezpieczającego i wykorzystując liczebność grupy zapewnia szerszy niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego zakres ubezpieczenia przy stosunkowo niskiej składce 

 • Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie to daje Ubezpieczonemu możliwość uzyskania odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – za 1% uszczerbku 1% sumy ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o koszty rehabilitacji, koszty leczenia itd.

Współpracujemy